Trần Thanh Minh
 • Trần Thanh Minh
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0978852879 - 02623603699
 • tranthanhminhngt@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tú
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0978898657
 • vantuntb@gmail.com
 • Lê Anh Văn
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0982999308
 • levan141282@gmail.com