Tiếp tục 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp trong năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bộ trường Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, năm học 2017-2018 tiếp tục tăng cường nề nếp kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục với tinh thần “quyết tâm xây dựng hình ảnh của ngành giáo dục trước nhân dân, từng bước tạo niềm tin trong phụ huynh học sinh và toàn xã hội”

Đổi mới giáo dục, Chương trình giáo dục phổ thông mới,quy hoạch mạng lưới giáo dục, bồi dưỡng giáo viên, tự chủ đại học,