Thời khóa biểu năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Click xem THỜI KHÓA BIỂU – áp dụng từ: 08/06/2020

Xem Chương trình giáo dục phổ thông mới

Xem Chi tiết Dự thảo 20 chương trình môn học phổ thông mới

Click xem TKB Buổi sáng – áp dụng từ: 25/05/2020
Click xem TKB Buổi chiều – áp dụng từ: 25/05/2020
Click xem TKB Chính khóa – áp dụng từ: 04/05/2020
Click xem TKB Thể dục – Giáo dục Quốc phòng – áp dụng từ: 04/05/2020
Click xem TKB Ôn tập – áp dụng từ: 04/05/2020
Click xem TKB- áp dụng từ: 27/04/2020
Click xem TKB-HK2 buổi sáng: áp dụng từ: 02/03/2020
Click xem TKB-HK2 buổi chiều: áp dụng từ: 02/03/2020
Click xem TKB buổi sáng: áp dụng từ: 09/12/2019
Click xem TKB buổi chiều: áp dụng từ: 09/12/2019
Click xem TKB buổi sáng: áp dụng từ: 02/12/2019
Click xem TKB buổi chiều: áp dụng từ: 02/12/2019
Click xem TKB buổi sáng: áp dụng từ: 25/11/2019
Click xem TKB buổi chiều: áp dụng từ: 25/11/2019
Click xem TKB buổi sáng: áp dụng từ: 21/10/2019
Click xem TKB buổi chiều: áp dụng từ: 21/10/2019
Click xem TKB buổi sáng: áp dụng từ: 14/10/2019
Click xem TKB buổi chiều: áp dụng từ: 14/10/2019
Click xem TKB buổi sáng: áp dụng từ: 07/10/2019
Click xem TKB buổi chiều: áp dụng từ: 07/10/2019
 xem TKB buổi sáng: áp dụng từ: 09/09/2019
xem TKB buổi chiều: áp dụng từ: 09/09/2019
TKB buổi sáng: áp dụng từ: 26/08/2019
TKB buổi sáng: áp dụng từ: 19/08/2019