MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 15/8/2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

NỘI DUNG THỰC HIỆN TỪ NGÀY 15/8/2018

  • Ngày 15/8/2018: Tựu trường – Toàn thể CBGVNV – Học sinh nhà trường tập trung, nhận nhiệm vụ năm học
  • Từ ngày 15 – 19/8/2018:

– Sinh hoạt đầu năm theo văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT Đắk Lắk

– Lao động vệ sinh trường, lớp

– Chuẩn tốt nhất cho công tác năm học mới

  •  Từ ngày 20/8/2018 học chính thức theo thời khóa biểu

XEM:

  •  Sơ đồ phòng học năm học 2018-2019
  • Danh sách lớp học – học sinh khối 10
  • Danh sách lớp học – học sinh khối 11, 12

Hiệu trưởng