Lớp 10TN1

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
OToán - T1 OVăn - V6 OLý - L7 OLý - L7
OToán - T1 OVăn - V6 OAnh - AV7 OLý - L7
OSinh - S2 OSinh - S2 OAnh - AV7 OHoá - H2
OAnh - AV7 OToán - T1 OToán - T1 OHoá - H2