Thời khóa biểu năm học 2019-2020

Thời khóa biểu năm học 2019-2020

Lượt xem:

Click xem THỜI KHÓA BIỂU – áp dụng từ: 08/06/2020 Xem Chương trình giáo dục phổ thông mới Xem Chi tiết Dự thảo 20 chương trình môn học phổ thông mới Click xem TKB Buổi sáng – áp dụng từ: 25/05/2020 Click xem TKB Buổi chiều – áp dụng từ: 25/05/2020 Click xem TKB Chính khóa – áp dụng từ: 04/05/2020 Click xem TKB Thể dục – Giáo dục Quốc phòng – áp dụng từ: 04/05/2020 [...]