Thời khóa biểu năm học 2019-2020

Thời khóa biểu năm học 2019-2020

Lượt xem:

Click xem TKB-HK2 buổi sáng: áp dụng từ: 29/12/2019 Click xem TKB-HK2 buổi chiều: áp dụng từ: 29/12/2019 Xem Chương trình giáo dục phổ thông mới Xem Chi tiết Dự thảo 20 chương trình môn học phổ thông mới Click xem TKB buổi sáng: áp dụng từ: 09/12/2019 Click xem TKB buổi chiều: áp dụng từ: 09/12/2019 Click xem TKB buổi sáng: áp dụng từ: 02/12/2019 Click xem TKB buổi [...]